EDUDATA.IO Sanasto

 

Tämän sivun sisältö kokonaisuudessaan on lisensoitu tekijänoikeuslisenssi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International -alaisuuteen. Sisältöä saa hyödyntää opetuksessa. Kaikki kaupallinen käyttö kielletty. Kaikki oikeudet pidätetään. 

 

Edudata.io sanasto 

Termi Selvennys
Asiakastyytyväisyys ja ulkoinen viestintä Asiakkaalla tarkoitetaan oppijoita ja huoltajia. Asiakastyytyväisyys tarkoittaa läpinäkyvää henkilötietojen käsittelyä koulussa. Tämä sisältää myös ulkoisen viestinnän palveluntarjoajien ja viranomaisten kanssa.
DPIA, Data Protection Impact Assessment (Laaja) Tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukaisesti on tehtävä laaja tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi esimerkiksi jokaisen digitaalisen palvelun osalta, kun Artiklan 35 kriteerit täyttyvät (esimerkiksi, jossa oppija profiloidaan, tai kun tietojenkäsittelyssä käytetään uutta teknologiaa). Tällaisia digitaalisia alustoja ovat esimerkiksi Google Workspace for Education, Microsoft 365/Office 365.

Valvontaviranomaisen on laadittava ja julkaistava luettelo käsittelytoimien tyypeistä, joiden yhteydessä vaaditaan 1 kohdan nojalla tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. Valvontaviranomaisen on toimitettava tällaiset luettelot 68 artiklassa tarkoitetulle neuvostolle.
Edudata.io Oppijoiden tietosuojasovellus ja opetuksen tietosuojapalvelu
Edudata.io Compliance Vaikutustenarvioinnin hallintatyökalu. Tietosuojatiimi voi hallinnoida koko tietosuojaprosessia yhdessä paikassa. Koulun ja kaupungin jokaisella osastolla on oma näkymä ja prosessityökalu: opettajat, tietosuojavastaavat ja päättäjät.
Edudata.io Privacy Sovellus, jossa oppilaat voivat nähdä opetuksen järjestäjän sallimat opetuksen palvelut ja voivat nähdä mihin palveluihin he ovat kirjautuneet. Lisäksi oppija näkee mitä henkilötietoja palvelussa voidaan käsitellä, poistosäännöt koskien palveluita ja opetuksen järjestäjän päätöksen koskien palvelun käyttöönottoa. Muita tietoja voi myös olla saatavilla.
Edudata.io tietosuojawebinaarit Edudata.io:n lakitiimi järjestää asiakkaille tietosuojawebinaareja. Aiheina tietosuojaan liittyvät ajankohtaiset asiat sekä Edudata palveluun tulleet tai tulevat muutokset. Asiakkaat voivat käyttää tietoja parantamaan tietoisuutta organisaatiossa.
EU:n ja Yhdysvaltojen tiedonsiirtokehys EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tiedonsiirtosopimus. EU:n komissio teki Yhdysvalloille tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, jonka mukaan Yhdysvalloissa on varmistettava vastaava tietosuojan taso. Riittävyyspäätöstä sovelletaan vain yrityksiin, jotka ovat sertifioineet tietosuojakehyksen (Data Privacy Framework, DPF).
EU:n yleinen tietosuoja-asetus Yleinen tietosuoja-asetus on Euroopan unionin asetus, jonka tavoitteena on varmistaa, että yritykset ja organisaatiot käsittelevät henkilötietoja laillisesti sekä varmistaen henkilötietojen turvallisuuden, yksityisyyden ja luottamuksellisuuden.
GDPR-check Edudata.io:n lakitiimin tekemä GDPR-riskien ja -vaikutusten arviointi.
Hallinnolliset tehtävät Päätöstä valmistelevat tehtävät. Hallinnollisia tehtäviä ovat esimerkiksi asiakirjojen laatiminen, päätösten valmistelu, viestintä ja prosessien hallinta. Monesti tietosuojavastaavan vastuulla.
Henkilötietojen käsittelijä Toimija, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja ohjeiden mukaisesti. Digitaaliset palveluntarjoajat toimivat tietojen käsittelijänä, kunhan osapuolet ovat allekirjoittaneet tietojenkäsittelysopimuksen jossa on sovittu siitä, että palveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänä.
Henkilötietojen käsittelysopimus (DPA) Henkilötietojen käsittelysopimus yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Sisältää tietojenkäsittelyyn liittyvien osapuolten velvollisuudet ja oikeudet. Lyhennettynä DPA.
Koulun tietosuojaseloste Tietosuojaselosteessa informoidaan rekisteröityjä siitä miten ja miksi koulu käsittelee opiskelijoiden henkilötietoja. Esimerkiksi miten koulu kerää, käyttää ja jakaa oppilaiden tietoja.
Lainmukainen Organisaatio, joka täyttää vaatimukset ja noudattaa sovellettavaa lainsäädääntöä.
Opetuksen järjestäjä Sisältää koulut, kaupungit, kunnat ja muut opetusta järjestävät organisaatiot.
Privacy Framework Edudata.io on yksinkertaistanut koulun tietosuojaprosessia ja luonut selkeän prosessin sen toteuttamiselle. Koulut saavat kaikki pakolliset tehtävänsä tehtyä ja mallit dokumentointia varten. Koulut voivat hyödyntää koko tietosuojakehystä tai käyttää sitä tarpeen mukaan.
Päätöksentekijä Päätöksentekijä tekee virallisen päätöksen siitä, onko koulutussovellus turvallinen käyttää vai ei. Päätöksentekijä on vastuussa päätöksistä. Päätöksentekijä on yleisesti sivistys- tai opetusjohtaja, mutta Edudatassa päätöksentekijän roolin voi delegoida.
Päätös Virallinen päätös sovelluksen käyttöönotosta Edudata Compliancessa. Päätöksentekijän tekemä.
Päätösten teko ja hallinto Tarkoittaa kaikkia koulun tietosuojaan liittyviä päätöksiä, kuten päätökset palveluiden käyttöönotosta, vuosikello, tietosuojatiimi ja roolit, tietosuoja dokumenttien hyväksyminen.
Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Toisin sanoen rekisterinpitäjä päättää, miten ja miksi tietoja käsitellään.
Rekisteröidyn oikeudet Yleisen tietosuoja-asetuksen III luvussa säädetyt rekisteröidyn oikeudet. Rekisteröidyillä (opiskelijoilla) on esimerkiksi oikeus saada tietoa siitä miten ja mitä tietoja heistä käsitellään. Rekisteröidyllä ei ole välttämättä oikeutta käyttää kaikkia oikeuksiaan käsittelyperusteesta riippuen.
Rekisteröidyn tietopyyntö Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus nähdä, miten koulu käsittelee oppijan henkilötietoja. Rekisteröidyt voivat esittää pyynnön, johon koulun on vastattava kuukauden kuluessa ja toimitettava kaikki kerätyt tiedot.
Rekisteröity Rekisteröity on henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään. Tässä yhteydessä rekisteröity on oppija.
Riittävyyttä koskeva päätös EU:n komissio voi määrittää, tarjoaako EU:n ulkopuolinen maa riittävän tietosuojan tason. Jos maalla on päätös tietosuojan riittävyydestä, henkilötietoja voidaan siirtää kyseiseen kolmanteen maahan ilman lisätakeita ja niitä voidaan käsitellä samalla tavalla kuin EU:n sisäistä tiedonsiirtoa. Tästä voi olla joitakin poikkeuksia, esimerkiksi yhdysvaltalaisilla yrityksillä on oltava tietosuojasertifikaatti, jotta siirto voidaan perustaa tietosuojan riittävyyttä koskevaan päätökseen.
Riskiarvionti- / DPIA-prosessi Tietosuojaa koskeva riskien ja vaikutustenarviointiprosessi Edudata Compliancessa. Valmistelija hallinnoi riskiarviointeja ja luo päätösesityksen päätöksentekijälle. Ensin sovellus lähetetään Edudata.io lakitiimille tarkistukseen, joka antaa suosituksen siitä, onko sovellus oikeudellisesta näkökulmasta turvallinen vai ei.
Riskiarviosuositus Edudata.io:n lakitiimi luo riskinarviointisuosituksen. Lakitiimi tunnistaa ja arvioi mahdollisia riskejä ja vaikutuksia, jotka on otettava huomioon päätöksessä.
Seloste käsittelytoimista Seloste käsittelytoimista sisältää yksityiskohtaisen dokumentaation kaikista koulun suorittamista tietojenkäsittelytoimista Tietosuoja-asetuksen 30 Artiklan mukaisesti.
Sovellus Sovellus on yleissana, jota käytetään kaikista digitaalisista palveluista. Esimerkiksi sovellukset, verkkosivustot, ohjelmistot ja alustat.
Sovelluspyyntö Pyyntö sovelluksen saamisesta opetuskäyttöön
Tietoisuus Jaa tietoa tietosuojasta koulussa opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa.
Tietojen siirron vaikutustenarviointi Arviointi henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan, josta EU Komissio ei ole tehnyt riittävyyttä koskevaa päätöstä
Tietosuoja / yksityisyys Oikeus henkilötietojen suojaan digitaalisissa ympäristöissä. Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ympäristöön ja oikeus saada tietoa miten heidän tietojaan käsitellään.
Tietosuoja-asetus GDPR on EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Euroopan unionin asetus tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta. Pakollista noudattaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
Tietosuojalainsäädäntö Yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskeva lainsäädäntö
Tietosuojalakimies Edudata.io lakiasiantuntija on erikoistunut GDPR:ään ja kansallisiin tietosuojalakeihin. Lakiasiantuntuntijat tarjoavat riskiarviosuositukset kouluissa käytettävistä sovelluksista. Lakiasiantuntijat tarjoavat myös konsultaatiota ja tukea asiakkaille DPIA prosesseissa.
Tietosuojan vaikutustenarviointi (TVA) Jos tietyntyyppinen käsittely etenkin uutta teknologiaa käytettäessä todennäköisesti aiheuttaa – käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset huomioon ottaen – luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin, rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä toteutettava arviointi suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista henkilötietojen suojalle.
Tietosuojatiimi Opetuksen järjestäjän nimittämät asiantuntijat, jotka vastaavat tietosuojan operatiivisista toiminnoista.
Tietosuojavastaava Tietosuojavastaavan tehtävänä on varmistaa, että heidän organisaationsa käsittelee henkilöstönsä, asiakkaidensa tai muiden henkilöiden (joita kutsutaan myös rekisteröidyiksi) henkilötietoja sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.
Vaikutusten- ja riskienarvioinnit Arviointi on pakollinen kaikille koulussa käytettäville sovelluksille. Arviointiin sisältyy sovellusten mahdollisten uhkien ja riskien analysointi, joilla voi olla vaikutuksia oppilaaseen.
Vakiosopimuslausekkeet EU:n komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välisiä tiedonsiirtoja varten. Tarkoituksena on varmistaa asianmukaiset tietosuojatakeet siirroissa. Ehtoja ei voi muuttaa ilman tietosuojaviranomaisen hyväksyntää.
Vastuumatriisi Määrittelee ja delegoi koulun tietojenkäsittelytoimiin osallistuvien henkilöiden tehtävät ja vastuut.
Vuosikello / tietosuojasuunnitelma Tietosuojan arvioiminen on jatkuva prosessi. Arviointeja ja asiakirjoja on päivitettävä aina, kun laki muuttuu tai kun palveluntarjoaja muuttaa tietosuojakäytäntöjään. Vuosikello on vuotuinen suunnitelma, josta käy ilmi, milloin päivitykset ja toimenpiteet on tehtävä.

 

 

Sovelluksen terminologia

Sana

Kuvaus

Sovellus

Mikä tahansa sovellus, verkkosivusto, työkalu, digitaalinen palvelu, jota käytetään opetuksessa

Lisätty

Päivämäärä, jolloin sovellus on lisätty pääsovellukset listalle tai päivämäärä, jolloin pyyntö on tehty

Tila

Sovelluksen tila

Käsittelyn ajankohta

Päivämäärä, jolloin asiakas on viimeksi käsitellyt pyyntöä.

Pyyntö

Pyyntö, joka muodostetaan, kun käyttäjä pyytää organisaation sovellusta. Tämä on asiakaskohtainen ja yksilöllinen pyyntö, jonka tila muuttuu ja joka liittyy asiakkaan tekemään päätökseen. Asiakaskäyttäjän tekemä pyyntö. Käyttäjä voi pyytää sovelusta käytettäväksi opetuksessa. Pyyntö aloittaa prosessin. Pyyntö > suositus > päätösesitys > päätös.

Suositus

Kumppanin luoma suositus perustuen riskiarvioon.

Kumppanin suositus

katso: Suositus

Ilmoitukset

Ilmoitus käyttäjälle. Ilmoitukset lähetetään sähköpostitse, ja ne näkyvät myös ilmoitusluettelossa oikeassa yläkulmassa olevan ilmoituskellon alla.

Päätökset

Päätöksentekijän tekemä päätös perustuen valmistelijan päätösesitykseen.

Sovelluksen tila: Aktiivinen

Sovellus on aktiivinen ja näkyvissä kaikille käyttäjille

Sovelluksen tila: Epäaktiivinen

Sovellus ei ole aktiivinen eikä se näy käyttäjille, ellei sovelluksesta ole vireillä pyyntöä tai ellei siitä ole voimassa olevaa päätöstä.

Sovelluksen tila: Luonnos

Odottaa, että kumppani tarkistaa sovellustiedot

Sovelluksen tila: Uusi

Odottaa, että kumppani tarkistaa sovellustiedot

Pääsovellus

Yleinen nimittäjä yksittäiselle hakemukselle, kuten yritys tai yrityksen tuotteet. Ryhmittää yleensä eri sovellusalustat yhden sovelluksen nimen alle. (Esim: Adobe: Adobe Illustrator, Adobe Reader, Adobe Reader for Ios, Adobe reader fro Android, Adobe Photoshop....

Sovellukset

Luettelo sovelluksista.

Lisätty

Päivä, jona hakemus on lisätty hakemusten pääluetteloon.

Tila

Sovelluksen tila

Käsittelypäivämäärä

Päivämäärä, jolloin päätöksentekijä tai luonnoksen laatija on luonut päätöksen tai luonnoksen.

Päätös voimassa

Päivämäärä, jolloin päätöksen voimassaolo päättyy.

Alusta

Sovellusten jakelualusta. Esimerkiksi verkkosivusto, Google Play, Apple Store jne.

Asiakaskohtainen sovelluksen tila

Asiakaskohtaisen sovelluspyynnön tila

Pyynnön tila: Vanhentunut

Asiakkaan tekemä päätös on vanhentunut ja voimassaoloaika on päättynyt

Pyynnön tila: Vaatii uuden päätöksen

Asiakkaan tekemän päätöksen voimassaoloaika päättyy alle 30 päivän kuluttuessa.

Pyynnön tila: Hyväksytty

Päätös on voimassa, ja sen voimassaoloaika on yli 30 päivää.

Pyynnön tila: Käsittelyssä

Pyyntö on hyväksytty käsittelyyn valmistelijan toimesta ja odottaa kumppanin suositusta, päätösesitystä tai päätöstä.

Sovelluksen tila: Hyväksytty

Päätöksentekijä on hyväksynyt sovelluspyynnön.

Sovelluksen tila: Hylätty

Päätöksentekijä on hylännyt sovelluspyynnön

Sovelluksen tila: Odottaa kumppanin suositusta

Valmistelija on hyväksynyt pyynnön ja se odottaa kumppanin suosituksen antamista.

Sovelluksen tila: Odottaa valmistelijaa

Kumppani on luonut suosituksen ja pyyntö odottaa valmistelijan päätösesitystä

Sovelluksen tila: Odottaa päätöstä

Päätösesitys luotu ja pyyntö odottaa päätöksentekijän päätöstä.

Päätöksen tila: Sallittu

Suosituksen, päätösesityksen ja päätöksen tila myönteistä päätöstä varten

Päätöksen tila: Ei sallittu

Suosituksen, päätösesityksen ja päätöksen tila kielteisen päätöksen osalta

TEACHER

Opettajalla on katseluoikeudet pääsovelluslistalle sekä organisaation hyväksyttyjen sovellusten listalle, jossa näkyvät myös mahdolliset loppukäyttäjän ohjeet.

TEACHER_PLUS

Sama kuin opettajan rooli, mutta lisäksi mahdollisuus pyytää uusia sovelluksia.

DRAFTSMAN

Valmistelija hyväksyy tai hylkää sovelluspyynnöt, pyytää kumppanin suosituksia ja valmistelee päätösesitykset päätöksentekijälle.

DECISION_MAKER

Päätöksentekijä tekee päätöksiä sovellusten käyttöönotosta organisaatiossa.

IT_ADMIN

Ylläpitäjän rooli IT-hallinnoijille, joiden tehtävänä on ylläpitää sovellusten hyväksyntöjä M365:ssä ja Google Workspacessa tai muissa SSO-ratkaisuissa.

CUSTOMER_ADMIN

Pääkäyttäjän rooli, jolla hallinnoidaan loppukäyttäjien käyttöoikeuksia Edudata.io-sivustoon.

DRAFT_AND_DECIDE

Yhdistetty rooli valmistelijan ja päätöksentekijän rooleihin.

Viimeisimmät päivitykset

Sivu, joka näyttää viimeisimmät päivitykset ja muutokset Edudata Compliance ja Privacy App -sovelluksessa.

Käyttöohjeet

Edudata käyttöohjeet loppukäyttäjille

Päätösesitys

Päätösluonnos, jonka valmistelija luo päätöksentekijälle ennen päätöksen tekemistä.

Valmistelijan päätösesitys

katso: päätösesitys

Taustat ja syyt

Suosituksen taustat ja syyt. Tarkempi perustelu suositukselle. Teksti näytetään luonnostelijoille ja päätöksentekijöille.

Loppukäyttäjän ohjeet

Ohjeet, jotka näytetään loppukäyttäjille päätöstekstin ohella. Voi olla vapaamuotoista tekstiä, jossa kuvataan, miten palvelua tulee opetuksessa käyttää. Loppukäyttäjäohjeet luo valmistelija tai päätöksentekijä.

Alustan vuosikustannukset

Vuotuiset kustannukset, joita voidaan käyttää laskemaan ja hahmottamaan kaikkien sovellusten vuotuisia kokonaiskustannuksia.

Asiakirjat

Asiakirjat on luettelo kaikista päätökseen liitetyistä asiakirjoista (kuten PDF), jotka on linkitetty päätökseen. Yleensä DPA.

Uhat

Uhkaluettelo kaikista tunnistetuista riskeistä.

Toimenpide

Toimenpide, jonka tarkoitus on hallita sovelluksen käyttöön liittyvää riskiä.

Riskin todennäköisyys

Lukuarvo välillä 1-4, jolla mitataan kunkin uhan todennäköisyyttä aiheuttaa vahinkoa, jossa 1 on pieni ja 4 suuri.

Riskin vakavuus

Uhan vakavuutta mittaava lukuarvo välillä 1-4, jolla mitataan tietyn riskin vakavuutta rekisteröidyille, jossa 1 on vähäinen vakavuus ja 4 merkittävä.

Pyynnöt

Luettelo pyynnöistä jotka odottavat käsittelyä

Odottavat pyynnöt

Luettelo käyttäjien pyynnöistä jotka odottavat valmistelijan hyväksyntää ja lähettämistä Edudata.io:n riskiarviointiin.

pyyntöä odottaa pyyntöjonossa

Edudata.io käyttäjien tekemien pyyntöjen määrä "Odottavat pyynnöt" jonossa.

Toimenpidettä odottavaa sovellusta

Sovellukset jotka ovat vanhentumassa tai ovat vanhentuneet ja jotka odottavat toimenpiteitä

Päätösesitystä odottavaa pyyntöä

Pyynnöt jotka odottavat valmistelijan tekemää päätösesitystä.

Päätöstä odottavaa päätösesitystä

Päätösesitykset jotka odottavat päätöksentekijän päätöstä

 

Tämän sivun sisältö kokonaisuudessaan on lisensoitu tekijänoikeuslisenssi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International -alaisuuteen. Sisältöä saa hyödyntää opetuksessa. Kaikki kaupallinen käyttö kielletty. Kaikki oikeudet pidätetään

edudata-logo-blackbg-1OPPIJOIDEN TIETOSUOJASOVELLUS JA OPETUKSEN TIETOSUOJAPALVELU 

Edudata.io antaa oppijalle mahdollisuuden nähdä ja ymmärtää opetuksen käytössä olevia henkilötietoja. Opetuksen järjestäjälle Edudata.io on tietosuojan hallintatyökalu, joka säästää resursseja tietosuojan vaikutustenarvioinneissa ja tietosuojan hallinnassa.

 

We are happy to hear from you!
call us:
+358-9-4257 9282
or send us some e-mail: